دنبال کردن
علی حسن زاده
تاریخ عضویت : ۲۴ مهر ۱۳۹۶

امتیاز دوره‌ها

(5)

امتیاز پشتیبانی

(0.3)

امتیاز پستی

(4.7)

امتیاز مقالات

(0)
در ابتدا، زندگینامه‌ها به عنوان یک بخش از تاریخ با تمرکز بر یک فرد خاص، با اهمیت تاریخی در نظر گرفته شد. انواع مستقل زندگینامه نویسی با تمایز از تاریخ عمومی از قرن ۱۸ ام شروع شده و فرم‌های معاصر آن به قرن بیستم می‌رسد.